Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc Phê duyệt tổ chức bổ sung 03 lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn…