Đi săn

Ba nhà thống kê đi săn, gặp một con hươu lớn. Người thứ nhất bắn trượt, do ngắm lệch một mét về bên trái. Người thứ hai bắn…