Các tài liệu liên quan đến dự thảo Luật Thống kê

Nội dung chi tiết các tài liệu liên quan xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf 01. To trinh 797 KB 7
pdf 02. To trinh (sua doi) 437 KB 7
pdf 03. Du thao Luat 287 KB 7
pdf 04. Thuyet minh 321 KB 7
pdf 05. Bao cao 3 MB 7
pdf 06. bao cao tham dinh 344 KB 7
pdf 07. Bao cao tiep thu 240 KB 7
pdf 08. To trinh CP 1 MB 6
pdf 09. To trinh CP (tom tat) 554 KB 7
pdf 10. Bao cao tiep thu giai trinh 279 KB 7
pdf 11. Tong hop y kien 534 KB 7
pdf 12. Tong hop y kien dia phg 409 KB 7
pdf 13. Bao cao Tong ket Luat 336 KB 7
pdf 14. So sanh 605 KB 6
pdf 15. Luat mau 230 KB 6
pdf 16. Muoi nguyen tac 134 KB 7
pdf 17. Mot so thuat ngu 596 KB 7
pdf 18. Bao cao tham tra 232 KB 6
pdf 19. Bao cao tiep thu 185 KB 7