Các văn bản CLTK11-20

Nội dung các văn bản, các báo cáo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 xem file đính kèm:

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
doc 000. Danh sach tai lieu lien quan CLTK11-20 60 KB 507
pdf 10.001. Phe duyet ke hoach xay dung CLTK11-20 1 MB 530
pdf 10.002. Thanh lap Ban chi dao Xay dung CLTK 11-20 748 KB 490
pdf 10.003. Thanh lap To thu ky xay dung CLTK 11-20 963 KB 496
pdf 11.004. Phe duyet CLTK VN giai đoan 11-20 va tam nhin đen 2030 327 KB 487
pdf 11.005. Approving the Strategy for Vietnam Statistical Development in the 2011-2020 period and a vision toward 2030 177 KB 515
pdf 12.006. Ke hoach thuc hien CLPTTK VN gui cac Bo, nganh dia phuong 1 MB 502
pdf 12.007. Ke hoach thuc hien CLTK 11-20 gui cac don vi cua TCTK, Cuc TK tinh, thanh pho truc thuoc TW 1 MB 508
pdf 12.008. Thanh lap Ban chi dao TW thuc hien CLTK 11-20 1 MB 506
pdf 13.009. Bao cao tien do thuc hien CLTK gui Bo, nganh, dia phuong 538 KB 497
pdf 13.010. Ban hanh khung TD&DG thuc hien CLTK 11-20 1 MB 501
pdf 13.011. Bao cao tien do thuc hien CLTK gui cac don vi TCTK 424 KB 494
pdf 13.012. Thanh lap To thu ky giup viec Ban chi dao TW thuc hien CLTK 11-20 1 MB 532
pdf 13.013. Bao cao gui Tong cuc truong TCTK ve viec thuc hien CLTK nam 2012 633 KB 498
pdf 13.014. Bao cao gui Thu tuong Chinh phu thuc hien CLTK nam 2012 386 KB 509
pdf 13.015. Chi dao cac don vi thuoc TCTK thuc hien nghiem tuc CLTK11-20 572 KB 491
pdf 13.016. Cong van 9820-BKHDT-TCTK ban hanh Tai lieu huong dan TD&DG thuc hien CLTK 408 KB 490
pdf 14.017. Bao cao Thu tuong 609 KB 479
pdf 14.018.Cong van 4487-VPCP-KTTH ve Trien khai thuc hien CLTK11-20 858 KB 500
pdf 14.019 Quyet dinh 1631 Kien toan BCD TW 1 MB 489
pdf 14.020 QD 1826 kien toan To Thu ky 1 MB 498
pdf 15.021. Bao cao 3 nam thuc hien CLTK 3 MB 499
pdf 15.022. Cong van_VPCP_ Chi daoThuc hien CLTK 2015 1 MB 490
pdf 17.023. Bao cao so ket CLTK 2016 6 MB 526
pdf 17.024. CV cua VPCP nhac nho cac bo nganh thuc hien CLPTTK 419 KB 489
pdf 17.025. Bao cao quoc gia ho tro thong ke (CRESS) 660 KB 493
pdf 17.026. Country Report on support to Statistic of Viet Nam 847 KB 512
pdf 17.027. Sach Bao cao danh gia giua ky thuc hien CLPTTK 6 MB 512
pdf 18.028. Bao cao ket qua 7 nam thuc hien CLTK 3 MB 509
pdf 18.029. Cong van cua VPCP 324 KB 525
pdf 20.030. QD so 1122 Ban hanh kh tong ket 3 MB 524
pdf 21.031. Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 3 MB 744