Các văn bản CLTK21-30

Nội dung các văn bản Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 xem file đính kèm: