Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030: Một số nội dung chủ yếu và kế hoạch triển khai thưc hiện

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai3So 1_2012 371 KB 60