Đánh giá chất lượng dữ liệu hành chính khi sử dụng trong cuộc tổng điều tra dân số; sử dụng kết quả trong cuộc tổng điều tra thử ở Indonesia

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai7. So2.2021 1 MB 16