Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về giảng dạy thống kê

Hội nghị quốc tế về giảng dạy thống kê (ICOTS) tổ chức bốn năm một lần do Hiệp hội quốc tế về giảng dạy thống kê (IASE) tổ chức. Mục đích chính của ICOTS là nhằm cung cấp cho các nhà giáo dục và chuyên gia thống kê trên toàn thế giới cơ hội để trao đổi thông tin, ý tưởng và kinh nghiệm để giới thiệu những nghiên cứu và đổi mới gần đây trong lĩnh vực giáo dục thống kê và mở rộng phạm vi hợp tác giữa họ với nhau.

Hội nghị quốc tế lần thứ 11 với chủ đề chính là “Thu hẹp khoảng cách: trao quyền và giảng dạy Thống kê hiện nay”, sẽ được tổ chức tại Rosario, Argentina từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022. ICOTS11 tập trung vào 14 chủ đề chính dưới đây:

Chủ đề 1: Thay đổi trong giảng dạy thống kê đáp ứng với những thách thức xã hội ngày nay

Chủ đề 2: Giảng dạy thống kê ở bậc phổ thông

Chủ đề 3: Giảng dạy thống kê ở bậc cao đẳng, đại học

Chủ đề 4: Nâng cao việc giảng dạy và năng lực trong giảng dạy thống kê

Chủ đề 5: Giảng dạy thống kê tại nơi làm việc, trong các cơ quan chính phủ và các ngành

Chủ đề 6: Những đổi mới trong việc giảng dạy xác suất thống kê

Chủ đề 7: Nâng cao hiểu biết về thống kê trong một xã hội rộng lớn hơn

Chủ đề 8: Các phương pháp nghiên cứu mới trong giảng dạy thống kê

Chủ đề 9: Giảng dạy thống kê trực tuyến

Chủ đề 10: Công nghệ và nền tảng mới trong giảng dạy thống kê

Chủ đề 11: Giảng dạy thống kê cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt

Chủ đề 12: Công nghệ trong giảng dạy thống kê và những thách thức

Chủ đề 13: Phổ biến và truyền thông: Tầm quan trọng và thực tế

Chủ đề 14: Đóng góp của các bài viết

Chi tiết về các diễn giả, thời gian các phiên họp và thông tin khác liên quan đến Hội nghị xem tại https://icots.info/11/

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://icots.info/11/