Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thống kê

Ngày 16/7/2018, tại Hà Nội, Hội nghị giao ban lãnh đạo cấp vụ của Tổng cục Thống kê diễn ra tại Hà Nội về Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và bàn biện pháp triển khai công tác quí 3 và 6 tháng cuối năm. Hội nghị do Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm chủ trì, thành phần tham dự Hội nghị bao gồm lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục có trụ sở đóng tại Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Cụ thể, đã hoàn thành được 234 đầu công việc trong tổng số 236 đầu công việc trong kế hoạch, đạt 99,2%, trong đó có 118 đầu công việc đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện trong các tháng tiếp theo. Các đầu công việc hoàn thành nói trên tập trung vào các hạng mục chính:

(1) Công tác bảo đảm thông tin thống kê: Biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; phân tích chuyên sâu và dự báo thống kê; điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê;

(2) Triển khai thực hiện Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

(3) Triển khai thực hiện các Đề án của Ngành: Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP, điều chỉnh quy mô GDP và GRDP; Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020; Một số Đề án khác (Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; Đề án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh; Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

(4) Công tác phương pháp chế độ thống kê: Xây dựng Quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phương án điều tra thống kê, phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê đã được ban hành theo Quyết định số 452/QĐ-TCTK ngày 22/6/2018; Chuyển đổi năm gốc so sánh; xây dựng dự thảo danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững Việt Nam (đang tham vấn ý kiến Bộ, ngành, chuyên gia); xin ý kiến của Bộ, ngành về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN; Thành lập Tổ biên tập để xây dựng Bộ chỉ tiêu giới mới phù hợp với Luật Thống kê; xây dựng Đề án xây dựng phương pháp luận và quy trình biên soạn chỉ số giá bất động sản ở Việt Nam theo hướng sử dụng dữ liệu truyền thống và dữ liệu lớn; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề xuất ứng dụng khái niệm mới về lao động việc làm theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động thế giới và đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, phát triển thị trường lao động và nhất quán với các chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô do Tổng cục Thống kê biên soạn.

(5) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng Quy định một số nội dung về nâng cao an toàn an ninh hệ thống công nghệ thông tin ngành Thống kê; nghiệm thu kết quả các công việc ứng dụng công nghệ thông tin thuộc kế hoạch công nghệ thông tin năm 2017; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 đang được dự thảo; chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; việc ứng dụng thiết bị di động trong điều tra thống kê tiếp tục được áp dụng thử nghiệm trong lĩnh vực Điều tra giá tiêu dùng, Khảo sát mức sống dân cư và Điều tra lao động việc làm năm 2018;

(6) Công tác quản lý và nghiên cứu khoa học: Giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2018; dự thảo Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019; tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp bộ năm 2017; triển khai nghiên cứu các đề tài mới mở năm 2018 (Đổi mới quy trình biên soạn số liệu thống kê vốn đầu tư phát triển tại Việt Nam; Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc tính chỉ số giá tiền lương ở Việt Nam; Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thống kê định kỳ áp dụng ở Việt Nam; Nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu lớn (big data) phục vụ sản xuất chỉ số giá tiêu dùng; Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin phục vụ tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước; Đánh giá tác động của thuế môi trường, thuế xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống máy tính; Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra việc sử dụng thông tin thống kê nhà nước; Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính chỉ số phát triển thanh niên của Việt Nam; Nghiên cứu biên soạn các thuật ngữ liên quan đến chất lượng thống kê Việt Nam; Nghiên cứu thống kê về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên của Đoàn Thanh niên TCTK; Biên dịch (lần 1) tài liệu “Phương pháp luận biên soạn chỉ tiêu thống kê tổng hợp của OECD”.

(7) Công tác tổ chức, cán bộ: Quy hoạch lãnh đạo trong toàn ngành giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 rà soát năm 2018; bổ nhiệm 01 Phó Tổng cục trưởng và 5 lãnh đạo cấp vụ và tương đương; giao quyền 02 vụ trưởng và tương đương; thực hiện việc kiểm tra công vụ tại 6 Cục Thống kê và Trường Cao đẳng thống kê.

(8) Công tác quản lý tài chính: Rà soát, phân bổ kinh phí chi thường xuyên, kinh phí điều tra thống kê và danh mục các dự án chuyển tiếp, khởi công mới và thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án đủ điều kiện triển khai năm 2018 của toàn Ngành; hoàn thành phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán trong Ngành. Ban hành hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị dự toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2017. Quyết toán vốn niên độ ngân sách năm 2017 của các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN; xây dựng Phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2018-2020 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Hoàn thành Kế hoạch tập huấn chế độ kế toán mới và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cấp Chi cục theo chế độ mới cho toàn bộ kế toán các Chi cục Thống kê; kiểm tra chuyên đề tại 5 Cục Thống kê.

(9) Công tác tuyên truyền và thanh tra thống kê: Xây dựng và thực Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2018; đã thực hiện 140/286 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 49% kế hoạch năm; đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2018 và gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 dưới đây:

(1) Bảo đảm thông tin thống kê: Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước để bảo đảm tốt thông tin kinh tế-xã hội, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công họp báo quý III và cả năm 2018. Đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê trong đó tập trung vào hoàn thành các chuyên đề phân tích chuyên sâu do Tổng cục trưởng giao và tăng cường chất lượng báo cáo phân tích); Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Rà soát, nghiệm thu và xử lý kết quả điều tra doanh nghiệp tại các địa phương theo kế hoạch; Thực hiện điều tra giá ICP lĩnh vực ngoài hộ gia đình bao gồm: giá máy móc thiết bị, xây dựng, nhà ở, tiền lương; hoàn thành xử lý kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 để công bố số liệu chính thức vào đầu tháng 9 năm 2018; hoàn thành các ấn phẩm Tổng điều tra theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt; tổ chức tốt việc giám sát triển khai điều tra thực địa đối với Khảo sát mức sống dân cư năm 2018, điều tra GDP quý.

(2) Thực hiện Luật Thống kê: Hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo Thống kê áp dụng cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam: Trình Bộ trưởng ký báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức hội thảo về dự thảo Báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Chiến lược và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược (cập nhật, bổ sung).

(4) Các đề án lớn của ngành: Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP, điều chỉnh quy mô GDP và GRDP (Công bố số liệu GRDP ước tính năm 2018; Rà soát số liệu GRDP chính thức của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng, cả năm 2016 và năm 2017; Hoàn thành điều chỉnh GDP và GRDP giai đoạn 2015 – 2017); Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 (Tiếp tục triển khai tốt và đúng tiến độ các hoạt động năm 2018 của Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng cục Thống kê); Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 (Hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước theo thể thức là văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chất lượng thống kê ban hành tại Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 và Công văn số 662/TCTK-VTKE ngày 14/9/2017); Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát: Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án; biên soạn Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối quý III năm 2018; xây dựng kế hoạch triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án); Xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện các dự án hợp phần trong Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông, đặc biệt là Dự án công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Hoàn thiện Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III năm 2018.

(5) Công tác phương pháp chế độ thống kê: Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững Việt Nam, Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, Thông tư quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; xây dựng Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho năm 2010 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hoàn thiện danh mục mặt hàng giá tiêu dùng thời kỳ 2019-2024 và mạng lưới điều tra của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chốt danh mục mặt hàng đại diện Trung ương; xây dựng Phương án điều tra giá bất động sản thời kỳ 2019-2024; cập nhật quyền số tính chỉ số giá sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu; hoàn thành dự thảo Phương án điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ.

(6) Công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học: Ban hành Kế hoạch CNTT năm 2018; tiếp tục hoàn thiện Quy định một số nội dung, giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống mạng thông tin toàn ngành; giám sát việc vận hành, duy trì hệ thống mạng thông tin; hoàn thành lắp đặt và vận hành mạng wifi tập trung tại trụ sở cơ quan Tổng cục; Xây dựng và hoàn thiện một số công việc ứng dụng CNTT chuẩn bị cho các cuộc điều tra và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; rà soát cập nhật CSDL từ Tổng cục Thuế để lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra; Tổ chức họp Hội đồng Khoa học và công nghệ ngành để xem xét, đề xuất danh sách các đề tài khoa học đưa vào thực hiện năm 2019. Tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học; tiếp tục nghiên cứu khả năng khai thác dữ liệu lớn, trong đó có việc tổ chức hội thảo về kết quả ban đầu thu thập giá bản lẻ hàng hóa và dịch vụ trên các trang web; Tiếp tục nghiên cứu các đề tài khoa năm 2018. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên máy của Tổng cục Thống kê” để xem xét, đưa vào áp dụng.

(7) Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng: Xây dựng chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức cho các đơn vị trong Ngành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; Phê duyệt danh sách quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trong toàn Ngành giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 rà soát năm 2018; Hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thi tuyển theo Kế hoạch đã phê duyệt; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi nâng ngạch thống kê viên chính, tổ chức thi nâng ngạch lên thống kê viên; thẩm định hồ sơ và tổng hợp danh sách, trình khen thưởng Huân chương lao động đối với cá nhân là lãnh đạo có quá trình cống hiến nghỉ chế độ năm 2018; xét duyệt kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Thống kê, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp đăng ký sáng kiến của toàn Ngành; hướng dẫn giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2019; hoàn thiện việc sửa đổi Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ. Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

(8) Công tác tuyên truyền và thanh tra thống kê: Tập trung tuyên truyền kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP, điều chỉnh quy mô GDP, GRDP; Luật Thống kê; Tuyên truyền điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, theo dõi, hướng dẫn các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục để tiến hành kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê.

(9) Công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đặc biệt là dự toán kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình của các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018 và dự kiến khởi công mới trong năm 2019; quyết toán vốn niên độ ngân sách năm 2017 đối với nguồn vốn đầu tư phát triển; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và tình hình thực hiện đầu tư của các đơn vị để chuẩn bị xây dựng dự toán chi đầu tư công năm 2019; tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán gửi các cơ quan chức năng.

Đoàn Dũng