GDP quý trong các năm qua

TS. Nguyễn Quán

Tóm tắt


Từ 2001, Tổng cục Thống kê chính thức công bố chỉ tiêu GDP quý phân theo ba khu vực theo giá hiện hành và giá 1994, trong các báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý và trong các tờ gấp. Các số liệu GDP quý có tác dụng rất lớn trong điều hành và quản lý kinh tế, đặc biệt GDP 9 tháng đầu năm cùng các chỉ tiêu khác (nhất là các chỉ tiêu liên quan đến các chỉ tiêu Quốc hội thông qua cần phải thực hiện trong năm) lại càng quan trọng hơn với ý nghĩa đánh giá những gì đã đạt được sau 3/4 chặng đường đã qua, vậy còn 1/4 chặng đường (quý IV) cần phải làm gì để có thể tới đích,...

Toàn văn: Toàn văn

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##