Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2006

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 774
2 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng thông tin thống kê TS. Lê Mạnh Hùng 2860
3 Nghiên cứu xây dựng nội dung, cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp quốc gia CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân 657
4 Nghiên cứu đổi năm gốc so sánh 1994 sang năm 2005 của một số chỉ tiêu trong thống kê tài khoản quốc gia CN. Bùi Bá Cường 608
5 Chuẩn hoá khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu của từng chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia TS. Nguyễn Văn Tiến 830
6 Nghiên cứu xây dựng makét Niên giám thống kê theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia CN. Đậu Ngọc Hùng 808
7 Nghiên cứu xây dựng quy chế thẩm định chế độ báo cáo và phương án điều tra thống kê ThS. Đỗ Trọng Khanh 625
8 Nghiên cứu xây dựng Danh mục dịch vụ trong thương mại quốc tế của Việt Nam CN. Trần Thị Hằng 747
9 Nghiên cứu, xây dựng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình và phân loại chi tiêu theo chức năng của Chính phủ áp dụng ở Việt Nam CN. Trần Tuấn Hưng 734
10 Xây dựng hoàn thiện nội dung và quy trình thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành Thống kê trên cơ sở Luật Thống kê; Luật Thanh tra CN. Nguyễn Hữu Thỏa 673
11 Nghiên cứu thống kê một số yếu tố tác động đến mức sống dân cư Việt Nam dựa trên số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2002, 2004 CN. Phan Thị Ngọc Trâm 744
12 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu GDP xanh ở Việt Nam CN. Đinh Thị Thúy Phương 637
13 Nghiên cứu khai thác sử dụng một số phương pháp phân tích số liệu thống kê dựa trên phần mềm SPSS KS. Lê Đỗ Mạch 761
14 Nghiên cứu nội dung và cơ chế tổ chức hoạt động dịch vụ thống kê CN. Dương Tiến Bích 764
15 Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước CN. Nguyễn Văn Phẩm 593
16 Nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh TS. Chu Thế Mƣu 681
17 Nghiên cứu nội dung và phƣơng pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của các tổ chức hoạt động không vì lợi ở Việt Nam CN. Nguyễn Văn Nông 688
18 Nghiên cứu hoàn thiện nội dung thông tin trong Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp ThS. Nguyễn Văn Đoàn 745
19 Nghiên cứu ứng dụng tính toán chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho định kỳ hàng tháng ở Việt Nam ThS. Phạm Đình Thúy 849
20 Nghiên cứu xác định hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, thành phố để tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia CN. Đào Ngọc Lâm 835
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website