Tổng cục Thống kê công bố số liệu đánh giá lại GDP giai đoạn 2012-2017 lần này đã tính hay đã bao gồm khu vực kinh tế chưa được quan sát chưa

Câu hỏi: (PV Danh Lam-TTXVN) Xin Tổng cục Thống kê cho biết, công bố số liệu đánh giá lại GDP giai đoạn 2012-2017 lần này đã tính hay đã bao gồm khu vực kinh tế chưa được quan sát chưa?

(Nguồn: Họp báo đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 ngày 13/12/2019)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Việc đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 lần này đã tính khu vực kinh tế chưa được quan sát. Khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố: kinh tế ngầm; kinh tế bất hợp pháp; kinh tế phi chính thức; kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình; và sai số trong điều tra thống kê thì lần này chúng tôi tập trung vào 3 thành tố là kinh tế phi chính thức; kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình; và sai số trong điều tra thống kê. Các điều tra hàng năm chỉ phản ánh được tốc độ tăng trưởng các ngành nhưng chưa phản ánh chính xác quy mô của các ngành và toàn bộ nền kinh tế, do vậy dựa vào Tổng điều tra thì sai số trong điều tra thống kê bị loại trừ không còn sai số chọn mẫu, còn 2 thành tố kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp chúng tôi chưa đề cập đến lần đánh giá lại này.