Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ năm 2022

Ngày 11/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2022. Đề tài “Nghiên cứu biên soạn sổ tay thực hành tốt thống kê ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Ngọc Tú làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng xét duyệt do Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu làm chủ tịch.

Sau khi Ban chủ nhiệm (dự kiến) trình bày đề cương nghiên cứu của Đề tài: Tổng quan nghiên cứu, tính cần thiết của nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và kinh phí dự kiến thực hiện đề tài. Qua đó, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

  • Một số vấn đề chung về thực hành tốt thống kê;
  • Kinh nghiệm quốc tế trong việc biên soạn sổ tay thực hành tốt thống kê;
  • Đánh giá thực trạng về thực hành tốt thống kê tại Việt Nam;
  • Hoàn thiện những thực hành tốt thống kê theo thông lệ quốc tế hoặc theo kinh nghiệm tốt nhất của nước ngoài;
  • Dự thảo cuốn sổ tay thực hành tốt thống kê Việt Nam;

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí về tầm quan trọng, tính thời sự của vấn đề liên quan đến thực hành tốt thống kê, biên soạn sổ tay thực hành tốt thống kê. Sau các ý kiến trao đổi của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận, nhất trí chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện KHTK và nhất trí thông qua Đề cương nghiên cứu đề tài nhưng cần phải hoàn thiện sửa chữa và nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng./.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Ban chủ nhiệm đề tài

Hội đồng Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ năm 2022

Toàn cảnh buổi họp

Mạnh Hùng