Diễn đàn Quốc tế về Giám sát Phát triển Quốc gia: Các vấn đề đặt ra và thách thức

Diễn đàn Quốc tế về Giám sát Phát triển Quốc gia, các vấn đề đặt ra và thách thức được Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD) và Ngân hàng Thế giới (WB) đứng ra đồng tổ chức từ 27-29 tháng 9 năm 2011 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Diễn đàn đã thảo luận về các vấn đề ưu tiên trong thống kê chính thức để giám sát vấn đề phát triển quốc gia và kế hoạch hành động đối với cộng đồng thống kê toàn cầu. Diễn đàn cũng xác định nhu cầu đào tạo để phát triển năng lực. Sau đây là những kết quả thu được từ Diễn đàn:

– Một chương trình công tác cho phát triển năng lực về thống kê kinh tế, xã hội, và môi trường.

– Một gợi ý hay khuôn mẫu để theo dõi sự phát triển kinh tế – xã hội với việc tập trung vào thay đổi cơ cấu kinh tế, việc làm và giáo dục.

– Xem xét ban đầu và tán thành về kế hoạch hành động thống kê với việc nêu bật những lĩnh vực thống kê quan trọng để cộng đồng cần phải tập trung trong 10 năm tới. Kế hoạch này sẽ được trình lên Hội nghị về Hiệu quả viện trợ các Bộ trưởng sẽ được tổ chức vào cuối tháng Mười tại Busan, Hàn Quốc.

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/China_UNSD_Project/InternationalForum/default.htm

TMH