20 năm Chỉ số hài hòa giá tiêu dùng (HICP)

Tháng 3 năm 2017 đánh dấu mốc kỷ niệm 20 năm phát minh và tính toán Chỉ số hài hòa giá tiêu dùng (HICP – Harmonised Index of Consumer Prices). Chỉ số HICP được thiết kế như một thước đo để so sánh về lạm phát giá tiêu dùng trong khu vực đồng Euro và khối Liên minh châu Âu (EU). Ngay từ khi bắt đầu tính toán, Chỉ số HICP cung cấp thông tin chất lượng cao cho việc hoạch định chính sách kinh tế – tiền tệ và cho các công dân châu Âu.

Trong những năm đầu, vai trò quan trọng nhất của Chỉ số HICP là đánh giá sự hội tụ giá đối với các quốc gia thành viên gia nhập đồng Euro. Sau sự ra mắt của đồng Euro, trọng tâm đã thay đổi, ngày nay Chỉ số HICP được Ngân hàng Trung ương châu Âu sử dụng để theo dõi sự ổn định về giá.

Chỉ số HICP là kết quả của công tác hài hoà của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) và các quốc gia thành viên trong Hệ thống thống kê châu Âu (ESS). Nó không ngừng phát triển, cũng như các chuyên gia thống kê giá tiếp tục giải quyết những thách thức mới cho việc đo lường lạm phát trong môi trường kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Tập dữ liệu đầy đủ về Chỉ số HICP được xuất bản mỗi tháng theo lịch thông báo, khoảng từ 16 – 18 ngày sau khi kết thúc tháng tham chiếu. Mỗi tháng, Eurostat công bố ước tính nhanh Chỉ số HICP cho khu vực đồng Euro nói chung và cảnh báo sớm dấu hiệu về lạm phát ở khu vực đồng tiền chung. Số liệu ước tính nhanh thường được công bố vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tham chiếu.

Lạm phát ở khu vực đồng Euro 1997-2016 đo bằng Chỉ số HICP

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/20170331-EDN-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F