94,4% số công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Nội Vụ[1] cho thấy  năm 2018, số lượng công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ chiếm 94,4% trong tổng số công chức viên chức của cả nước; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 27,7%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 66,6%, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm 5,1%, không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,4%. Số liệu chi tiết ở Bảng 1

Bảng 1: Số công chức viên chức phân loại theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

T
T

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Tổng số

Công chức

Viện chức

Số lượng

Tỷ trọng

Số lượng

Tỷ trọng

Số lượng

Tỷ trọng

 

Tổng số công chức viên chức

2,129,000

100.0

469,030

100.0

1,659,970

100.0

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

590,120

27.7

132,570

28.3

457,550

27.6

2

Hoàn thành nhiệm vụ

1,418,800

66.6

320,660

68.4

1,098,140

66.2

3

Hoàn thành nhiệm vu (còn hạn chế năng lực)

107,730

5.1

10,690

2.3

97,040

5.8

4

Không hoàn thành nhiệm vụ

8,930

0.4

2,690

0.6

6,240

0.4

5

Không đánh giá

3,420

0.2

2,420

0.5

1,000

0.1

Ghi chú: Số liệu báo cáo của 30 bộ, ngành và 61 địa phương (02 bộ và 03 địa phương chưa báo cáo)

Đoàn Dũng


[1] Số liệu báo cáo của 30 bộ, ngành và 61 địa phương (02 bộ và 03 địa phương chưa báo cáo)