Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai năm 2020 của ngành Thống kê