BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ TẠI LỄ KHỞI ĐỘNG VÀ KÝ KẾT DỰ ÁN VNM8P01

Kính thưa Đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kính thưa Ông Bruce Campbell, Trưởng đại diện quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam,

Kính thưa Ông Nguyễn Quang, Giám đốc Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc tại Việt Nam,

Thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, cán bộ, công chức Tổng cục Thống kê xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Đặng Huy Đông, Ông Bruce Campbell, Ông Nguyễn Quang và các vị khách quý đã dành thời gian tham dự Lễ Khởi động dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển”,  hợp tác giữa Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Chương trình định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam giai đoạn 2012-2016.

Kính thưa các Quý vị đại biểu

Ngày 18 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu tổng quát: “Thống kê Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ các phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác trong nước và ngoài nước; phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”.

Một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu này là: “Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê theo hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và đa phương nhằm tiếp cận nhanh phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ hiện đại và chuẩn mực thống kê quốc tế. Thực hiện đầy đủ các cam kết về hợp tác với thống kê các nước và các tổ chức quốc tế; tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ cộng đồng quốc tế”.

Trên tinh thần với bối cảnh đó Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển” hợp tác với UNFPA và UNHABITAT được hình thành. Ngay từ cuối tháng 11 năm 2011, khi Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam vừa mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kê đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Viện trợ Chính phủ mà đại diện là Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); các nhà tài trợ, UNFPA và UNHABITAT, và các cơ quan đồng thực hiện: Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội; Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Cục Phát triển đô thị (Bô Xây dựng) để xây dựng hoàn thiện Đề cương chi tiết Dự án.

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, Đề cương chi tiết Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1026/TTg-QHQT.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, tôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị, các quý vị trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề cương chi tiết của Dự án.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn

Dự án VNM8P01 có các hoạt động chính là hỗ trợ cho việc thu thập thông tin về các biến động dân số, di cư quốc gia, lồng ghép các chỉ tiêu phát triển đô thị và hệ thống chỉ tiêu thống kê xây dựng, xây dựng các cơ sở dữ liệu và phân tích về dân số và phát triển góp phần đảm bảo các mục tiêu về dân số và xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

Chúng ta tin tưởng rằng cùng với việc thực hiện các hoạt động khác nhau trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bằng nguồn lực trong nước và nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác của Liên hợp quốc, việc thực hiện tốt Dự án VNM8P01 sẽ thúc đẩy Thống kê Việt Nam tiếp tục phát triển. Mục tiêu của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam sẽ từng bước đạt được.

Nhân dịp này, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn các tổ chức quốc tế, tổ chức của Liên hợp quốc về những hỗ trợ dành cho Tổng cục Thống kê, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Quỹ Dân số Liên hợp quốc về sự hỗ trợ mà các bạn đã dành cho Tổng cục Thống kê trong hơn 30 năm qua với những hỗ trợ tích cực trong các cuộc Tổng điều tra dân số; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao khả năng phân tích, thu thập và xử lý số liệu hiệu quả góp phần không nhỏ giúp ngành Thống kê Việt Nam có được thành tựu như hôm nay.

Tổng cục Thống kê khẳng định, với kinh nghiệm hơn 30 năm hợp tác có hiệu quả với UNFPA và các tổ chức của Liên hợp quốc, Tổng cục Thống kê sẽ huy động nguồn lực của mình quản lý và thực hiện thực hiện thành công dự án VNM8P01 giai đoạn 2012-2016.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

NVD