Ban biên tập tờ Thông tin khoa học thống kê

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Trí Duy
Phó Tổng biên tập: ThS. Hoàng Thu Hiền
Cộng tác viên biên tập:
TS. Nguyễn Bích Lâm Tổng cục Thống kê
TS. Vũ Thanh Liêm Tổng cục Thống kê
TS. Nguyễn Văn Tiến Hội Thống kê Việt Nam
TS. Phạm Đăng Quyết Hưu trí Viện Khoa học Thống kê
PGS.TS Tăng Văn Khiên Hội Thống kê Việt Nam
TS. Lê Thị Thanh Loan Cục Thống kê Hồ Chí Minh
TS. Bùi Trinh Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam