Bạn ngồi làm việc? Vậy bạn là một trong 39% đó

Gần bốn trong số mười người (39%) làm việc trong Liên minh châu Âu (EU) năm 2017 đã thực hiện công việc của họ trong tư thế ngồi. Điều này bao gồm nhân viên văn phòng sử dụng máy tính, nhân viên trong các trung tâm tổng đài và người điều khiển phương tiện.

Hơn 30% công nhân EU có các công việc chủ yếu liên quan đến sử dụng thể chất trung bình, như sửa chữa xe hơi, điều dưỡng, hệ thống ống nước và mang vác vật nhẹ.

Một phần năm công nhân ở EU (20%) dành phần lớn thời gian để đứng khi làm việc, chẳng hạn như giáo viên hoặc trợ lý bán hàng tại cửa hàng. Những người còn lại làm việc cho các công việc chủ yếu liên quan đến lao động nặng hoặc đòi hỏi thể chất, chẳng hạn như công việc xây dựng nặng, đào bốc.

Trong mức trung bình của EU, có những thay đổi khác nhau ở các quốc gia thành viên. Ví dụ, phần lớn những người làm việc ở Hà Lan (55%), Đức (54%) và Luxembourg (52%) thời gian làm việc của họ chủ yếu là ngồi.

Khoảng một nửa lực lượng lao động ở Litva (50%) và Hy Lạp (46%) là những công việc chủ yếu liên quan đến thể chất trung bình.

Khi nói đến các ngành nghề chủ yếu liên quan đến đứng, Tây Ban Nha (43%) và Romania (36%) có tỷ lệ lực lượng lao động cao nhất ở EU trong danh mục này.

Hai quốc gia thành viên EU có tỷ lệ việc làm cao nhất trong các công việc đòi hỏi thể chất là Hy Lạp (22%) và Ba Lan (16%).

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190305-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new