Bảng phân loại các hoạt động thống kê chuẩn quốc tế

Bảng phân loại các hoạt động thống kê (CSA) được sử dụng để phân loại các hoạt động thống kê do các tổ chức thống kê quốc gia và quốc tế thực hiện. Bảng phân loại này được sử dụng làm cơ sở cho CSDL hoạt động thống kê quốc tế, khu vực và quốc gia. Bảng phân loại các hoạt động thống kê được cấu trúc thành 3 cấp như sau:

1.  Thống kê xã hội và nhân khẩu học

1.1 Dân số và di cư

1.2 Lao  động

1.3 Giáo dục

1.4 Y tế

1.5 Thu nhập và chi tiêu

1.6 Bảo trợ xã hội

1.7 Ổn định dân cư và nhà ở

1.8 Luật pháp và phạm tội

1.9 Văn hóa

1.10 Hoạt động chính trị và hoạt động cộng đồng khác

1.11 Sử dụng thời gian

2. Thống kê kinh tế

2.1 Thống kê kinh tế vĩ mô

2.2 Tài khoản kinh tế

2.3 Thống kê doanh nghiệp

2.4 Thống kê ngành kinh tế

2.4.1 Nông, lâm và thủy sản

2.4.2 Năng lượng

2.4.3 Khai thác mỏ, chế biến, chế tạo và xây dựng

2.4.4 Vận tải

2.4.5 Du lịch

2.4.6 Ngân hàng, bảo hiểm và tài chính

2.5 Thống kê khu vực công, ngân khố chính phủ

2.6 Thương mại quốc tế

2.7 Giá

2.8 Chi phí lao động

2.9 Khoa học, công nghệ, đổi mới

3. Thống kê môi trường và đa lĩnh vực

3.1 Môi trường

3.2 Thống kê vùng và khu vực nhỏ

3.3 Thống kê đa lĩnh vực

3.3.1 Điều kiện sống, đói nghèo

3.3.2 Giới và nhóm dân số đặc biệt

3.3.3 Xã hội thông tin

3.3.4 Toàn cầu hóa

3.3.5 Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs), Mục tiêu bền vững (SDGs)

3.3.6 Nghiệp đoàn

3.3.7 Quản trị

3.4 Niên giám thống kê

3.5 Khác

4. Phương pháp luận thu thập, xử lý, phổ biến và phân tích dữ liệu

4.1 Dữ liệu đặc tả

4.2 Các bảng phân ngành

4.3 Nguồn dữ liệu

4.3.1 TĐT dân số và nhà ở, đăng ký dân cư

4.3.2 TĐT nông nghiệp và kinh tế, đăng ký kinh doanh

4.3.3 Điều tra hộ gia đình

4.3.4 Điều tra kinh doanh và nông nghiệp

4.3.5 Các nguồn hành chính khác

4.4 Hiệu chỉnh dữ liệu và kết nối dữ liệu

4.5 Phổ biến, kho dữ liệu

4.6 Bảo mật số liệu thống kê và bảo vệ thông tin tiết lộ

4.7 Phân tích dữ liệu

4.8 Khác

5. Các vấn đề về chiến lược và quản lý số liệu thống kê  Nhà nước

5.1 Các nguyên tắc và khuôn khổ thể chế, vai trò và tổ chức thống kê Nhà nước

5.2 Các chương trình thống kê; điều phối trong hệ thống; quảng bá thống kê

5.2.1 Chương trình thống kê

5.2.2 Điều phối thống kê

5.2.3 Quảng bá, tuyên truyền thống kê

5.3 Khung chất lượng và đo lường hiệu suất của hệ thống thống kê

5.4 Quản lý và phát triển nguồn lực

5.5 Quản lý và xây dựng các nguồn lực kỹ thuật

5.6 Điều phối công tác thống kê quốc tế

5.7 Hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực

5.8 Khác

Đoàn Dũng

Nguồn: www.unstats.un.org