Báo cáo đánh giá tác động “Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước”

Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước (Tờ trình số 10121/TTr-BKHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017).

Ngày 13 tháng 02 năm 2018 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1659/VPCP-KHTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 297/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 01 năm 2018; ngày 19 tháng 3 năm 2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1653/BKHĐT-TCTK gửi các bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến góp ý về Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước; đăng tải các dự thảo này trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trang Thông tin điện tử và Tờ Thông tin Khoa học Thống kê của Tổng cục Thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản góp ý của 71 bộ, ngành, địa phương và đã nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và tham vấn một số chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 03 vấn đề quan trọng ưu tiên đánh giá tác động của Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động được đăng tải trên trang web này và ấn phẩm “Thông tin khoa học thống kê” để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội, hoàn thiện trước khi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. (File đính kèm)

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
doc BC danh gia tac dong_Bo tieu chi CLTK 290 KB 704