Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 15/01/2016 về Bộ chỉ tiêu thống kê thanh niên Việt Nam. Đây là bộ chỉ tiêu thống kê đầu tiên về thanh niên Việt Nam, cùng với nhiều bộ chỉ tiêu thống kê thuộc các lĩnh vực khác sẽ phản ánh bức tranh toàn diện về kinh tế – xã hội của nước ta.

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam bao gồm 66 chỉ tiêu phản ánh 09 lĩnh vực của thành niên nước ta như sau.

1. Chỉ số tổng hợp: 01 chỉ tiêu;

2. Dân số và nhân khẩu học: 05 chỉ tiêu;

3. Lao động – Việc làm: 12 chỉ tiêu;

4. Tham gia tổ chức chính trị xã hội, hoạt động xã hội – tình nguyện: 10 chỉ tiêu;

5. Khoa học và Công nghệ: 06 chỉ tiêu ;

6. Giáo dục – Đào tạo và dạy nghề: 08 chỉ tiêu;

7- Y tế – Sức khỏe – Các vấn đề xã hội: 12 chỉ tiêu;

8- Văn hóa – Thể dục thể thao: 03 chỉ tiêu;

9- Pháp luật: 09 chỉ tiêu.

Tại Quyết định số 158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành chủ trì thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê nói trên. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thu thập và biên soạn 11 chỉ tiêu: Chỉ số phát triển thanh niên (YDI); Dân số thanh niên; Tỷ số giới tính của thanh niên; Tỷ suất thanh niên nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần; Lực lượng lao động của thanh niên; Số thanh niên đang làm việc trong nền kinh tế; Tỷ lệ thanh niên đang làm việc so vơi tổng số thanh niên; Số thanh niên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ; Số thanh niên thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp; Số thanh niên thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên; Số thanh niên là giám đốc/chủ doanh nghiệp hoặc trang trại; Thu nhập bình quân của một thanh niên đang làm việc.

Đoàn Dũng