Bộ chỉ tiêu và thống kê cốt lõi liên quan đến biến đổi khí hậu sử dụng Hệ thống tài khoản Kinh tế Môi trường (SEEA)

Ngày 25 tháng 8 năm 2021 Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu (UNECE) đã phát hành Bộ chỉ tiêu và thống kê cốt lõi liên quan đến biến đổi khí hậu (Bộ chỉ tiêu CES) sử dụng SEEA.

Như chúng ta đã biết, biến đổi khí hậu là mối đe dọa và là thách thức lớn với nhân loại. Do vậy, việc hiểu rõ hơn về tất cả các khía cạnh của nó thông qua giám sát, mô hình hóa, phân tích và báo cáo là yếu tố quan trọng để quyết định và đưa ra cách hành động tốt nhất.

Tài liệu này trình bày Bộ chỉ tiêu và số liệu thống kê liên quan đến biến đổi khí hậu có thể so sánh được trên phạm vi quốc tế, được xây dựng bởi Nhóm đặc biệt của UNECE do Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES) thành lập. Bộ chỉ số CES đã được Thủ trưởng của hơn 60 Cơ quan thống kê quốc gia là thành viên của CES phê duyệt vào năm 2020.

Bộ Chỉ tiêu CES cung cấp nền tảng để xây dựng các bộ chỉ tiêu quốc gia liên quan đến biến đổi khí hậu nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề chính sách hiện tại một cách phù hợp nhất và giúp đáp ứng các nhu cầu sử dụng thông tin trong thời gian tới. Bộ chỉ tiêu CES bao gồm 44 chỉ tiêu về các yếu tố thúc đẩy biến đổi khí hậu, phát thải, tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu và thích ứng. Đồng thời, Bộ chỉ tiêu CES cũng đưa ra các chỉ tiêu bối cảnh và hoạt động tương ứng để giải thích bộ cốt lõi/bản chất trong bối cảnh quốc gia và toàn cầu và cung cấp thêm thông tin chi tiết tùy theo hoàn cảnh và ưu tiên của quốc gia. Việc lựa chọn các chỉ tiêu tuân theo một quy trình kiểm tra cẩn thận dựa trên các tiêu chí về mức độ phù hợp của chính sách, tính hợp lý của phương pháp luận và tính sẵn có của dữ liệu được mô tả trong tài liệu.

Thông tin chi tiết về Bộ chỉ tiêu CES xem tại: https://unece.org/sites/default/files/2021-08/CES_Set_Core_CCR_Indicators-Report.pdf

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2021-08/CES_Set_Core_CCR_Indicators-Report.pdf