Các tài liệu liên quan đến dự thảo Luật Thống kê

Nội dung chi tiết các tài liệu liên quan xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 01. To trinh 797 KB 310
pdf 02. To trinh (sua doi) 437 KB 308
pdf 03. Du thao Luat 287 KB 311
pdf 04. Thuyet minh 321 KB 311
pdf 05. Bao cao 3 MB 307
pdf 06. bao cao tham dinh 344 KB 316
pdf 07. Bao cao tiep thu 240 KB 294
pdf 08. To trinh CP 1 MB 299
pdf 09. To trinh CP (tom tat) 554 KB 307
pdf 10. Bao cao tiep thu giai trinh 279 KB 312
pdf 11. Tong hop y kien 534 KB 315
pdf 12. Tong hop y kien dia phg 409 KB 317
pdf 13. Bao cao Tong ket Luat 336 KB 320
pdf 14. So sanh 605 KB 316
pdf 15. Luat mau 230 KB 340
pdf 16. Muoi nguyen tac 134 KB 309
pdf 17. Mot so thuat ngu 596 KB 446
pdf 18. Bao cao tham tra 232 KB 292
pdf 19. Bao cao tiep thu 185 KB 293