Các tài liệu liên quan đến dự thảo Luật Thống kê

Nội dung chi tiết các tài liệu liên quan xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 01. To trinh 797 KB 742
pdf 02. To trinh (sua doi) 437 KB 734
pdf 03. Du thao Luat 287 KB 742
pdf 04. Thuyet minh 321 KB 773
pdf 05. Bao cao 3 MB 722
pdf 06. bao cao tham dinh 344 KB 821
pdf 07. Bao cao tiep thu 240 KB 688
pdf 08. To trinh CP 1 MB 724
pdf 09. To trinh CP (tom tat) 554 KB 797
pdf 10. Bao cao tiep thu giai trinh 279 KB 726
pdf 11. Tong hop y kien 534 KB 751
pdf 12. Tong hop y kien dia phg 409 KB 758
pdf 13. Bao cao Tong ket Luat 336 KB 737
pdf 14. So sanh 605 KB 702
pdf 15. Luat mau 230 KB 764
pdf 16. Muoi nguyen tac 134 KB 736
pdf 17. Mot so thuat ngu 596 KB 925
pdf 18. Bao cao tham tra 232 KB 726
pdf 19. Bao cao tiep thu 185 KB 760