Các tài liệu liên quan đến dự thảo Luật Thống kê

Nội dung chi tiết các tài liệu liên quan xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 01. To trinh 797 KB 410
pdf 02. To trinh (sua doi) 437 KB 405
pdf 03. Du thao Luat 287 KB 436
pdf 04. Thuyet minh 321 KB 425
pdf 05. Bao cao 3 MB 420
pdf 06. bao cao tham dinh 344 KB 430
pdf 07. Bao cao tiep thu 240 KB 402
pdf 08. To trinh CP 1 MB 438
pdf 09. To trinh CP (tom tat) 554 KB 443
pdf 10. Bao cao tiep thu giai trinh 279 KB 423
pdf 11. Tong hop y kien 534 KB 431
pdf 12. Tong hop y kien dia phg 409 KB 427
pdf 13. Bao cao Tong ket Luat 336 KB 430
pdf 14. So sanh 605 KB 420
pdf 15. Luat mau 230 KB 446
pdf 16. Muoi nguyen tac 134 KB 420
pdf 17. Mot so thuat ngu 596 KB 555
pdf 18. Bao cao tham tra 232 KB 412
pdf 19. Bao cao tiep thu 185 KB 407