Các tiêu chuẩn trong thống kê xã hội: Năng lực của các hệ thống thống kê quốc gia để thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế, các vấn đề, thách thức

Các hệ thống thống kê quốc gia đã phải đối mặt với nhu cầu thống kê xã hội chi tiết và kịp thời hơn. Giải quyết nhu cầu là một thách thức nhưng các nguồn dữ liệu mới đã có sẵn. Trong bối cảnh này, cần có một nền tảng vững chắc trong việc tạo ra số liệu thống kê cho các hệ thống thống kê quốc gia do có sẵn các nguồn dữ liệu bên cạnh các nguồn dữ liệu truyền thống. Nhiều hệ thống thống kê đã đạt được sự tin tưởng bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc tế và chúng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn mới hơn xuất phát từ các yêu cầu của Mục tiêu Phát triển Bền vững và sự sẵn có của các nguồn dữ liệu mới hơn. Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại. Tập trung vào những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, có những thách thức sau: thiếu nguồn lực và kiến ​​thức kỹ thuật về tiêu chuẩn quốc tế; thiếu kho tiêu chuẩn quốc tế cho các đơn vị trong hệ thống thống kê quốc gia; các bộ ngành thiếu hiểu biết về tính độc lập chuyên môn, kỹ thuật và quy tắc đạo đức; nguồn nhân lực và tài chính không đủ; nhận thức của các bộ ngành chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế. Để giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu, đặc biệt là về thống kê lĩnh vực xã hội, các phương pháp truyền thống và khuôn khổ đã được thử nghiệm nên được bổ sung bằng các nguồn thông tin mới. Việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn cầu vì sự phát triển bền vững của Cape Town (CT-GAP) là rất quan trọng trong việc giải quyết các thách thức.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai5. So1.2023 1 MB 263