Các văn bản Đề án tăng cường QLNN về chất lượng thống kê

Nội dung các văn bản Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê xem file đính kèm: