Cập nhật cho Nền tảng dữ liệu SDG toàn cầu (tháng 3 năm 2022)

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2021, Nền tảng dữ liệu các chỉ tiêu SDG toàn cầu mới đã được ra mắt. Nền tảng này bao gồm bốn thành phần chính: giao diện mới, thân thiện với người dùng cho Cơ sở dữ liệu Chỉ tiêu Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu; quyền truy cập vào Hồ sơ Quốc gia SDG; Phân tích SDG hoàn toàn mới và các tùy chọn Truy cập Nâng cao.

Vào ngày 07 tháng 3 năm 2022, các bản cập nhật quan trọng (và một số bản sửa lỗi) cho Nền tảng dữ liệu các chỉ số SDG toàn cầu đã được triển khai trong bản phát hành thứ hai. Chúng bao gồm tính năng người dùng lưu và chia sẻ truy vấn của họ, điều hướng truy vấn được cải thiện và tải dữ liệu xuống trong Phân tích SDG và cải thiện đáng kể quyền truy cập vào siêu dữ liệu chỉ báo SDG ở định dạng máy có thể đọc được thông qua API SDMX. Phân tích SDG hiện cũng bao gồm khả năng xem xét tính khả dụng của dữ liệu được phân tách ở cấp cơ bản nhất. Một “bản sửa lỗi” quan trọng cung cấp rõ ràng hơn trong việc lựa chọn truy vấn các quốc gia và khu vực trong Cơ sở dữ liệu Chỉ tiêu SDG Toàn cầu. Các bản cập nhật này dựa trên phản hồi của người dùng.

Nền tảng dữ liệu SDG toàn cầu với các tính năng mới:

  • Cơ sở dữ liệu toàn cầu của SDG cho phép bạn truy cập vào dữ liệu của hơn 210 chỉ tiêu SDG cho các quốc gia trên toàn cầu phân tổ theo chỉ tiêu, quốc gia, khu vực hoặc khoảng thời gian.
  • Có thể truy cập 132 hồ sơ quốc gia và theo dõi tiến trình về mục tiêu bền vững toàn cầu.
  • Truy cập vào Phân tích SDG có sẵn trên 17 mục tiêu, hơn 200 chỉ tiêu và hơn 200 quốc gia và khu vực. Với các tính năng như tính khả dụng của dữ liệu, xu hướng toàn cầu và khu vực, tính năng so sánh xu hướng của một chuỗi theo khu vực, và tính năng so sánh xu hướng của nhiều chuỗi theo một khu vực.
  • Quyền truy cập nâng cao vào dữ liệu SDG sẽ nhận quyền truy cập có lập trình để tải xuống dữ liệu, quyền tạo hình ảnh và ứng dụng của riêng bạn.

Vui lòng chia sẻ bất kỳ câu hỏi và phản hồi nào tại https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/