Câu hỏi: Chương trình thống kê là gì?

Trả lời:

Chương trình thống kê là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, gồm:

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

2. Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chương trình điều tra thống kê bộ, ngành, điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia;

3. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

4. Phân loại thống kê quốc gia, phân loại thống kê ngành, lĩnh vực;

5. Văn bản quy định việc cung cấp dữ liệu, thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành, cơ sở dữ liệu địa phương cho cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước;

6. Báo cáo phân tích và dự báo thống kê, báo cáo chuyên đề thống kê, báo cáo thống kê định kỳ khác;

7. Chương trình khác có liên quan đến hoạt động thống kê nhà nước.