Câu hỏi: Có những hình thức chủ yếu nào để thu thập thông tin thống kê nhà nước?

Trả lời:

Luật thống kê 2015 quy định có ba hình thức chủ yếu để thu thập thông tin thống kê:

– Điều tra thống kê;

– Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

– Chế độ báo cáo thống kê.