Câu hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là đối tượng cung cấp thông tin thống kê?

Trả lời:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê gồm:

1. Cơ quan nhà nước;

2. Đơn vị sự nghiệp;

3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp;

4. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

5. Tổ chức và cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật;

6. Hộ dân cư và cá nhân;

7. Tổ chức khác của Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài;

8. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.