Câu hỏi: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm những chỉ tiêu nào?

Trả lời:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm:

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia do hệ thống tổ chức thống kê tập trung thực hiện;

2. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành được phân công thực hiện.