Câu hỏi: Thẩm quyền công bố thông tin thống kê nhà nước được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 48 Luật thống kê 2015 quy định về thẩm quyền công bố thông tin thống kê nhà nước như sau:

1. Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ươngcông bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước công bố thông tin thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, trừ các thông tin thống kê quy định tại điểm a khoản 2 Điều 48 Luật thống kê;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin thống kê từ kết quả điều tra thống kê quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Luật thống kê;

4. Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.