Chỉ thị số 05/CT-BKHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng