Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt

Ngày 18 tháng 10 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1803/2011/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (xem QĐ 1803 tại đây).

Trải qua hơn 1 năm xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20) và sau nhiều cuộc hội thảo, tham vấn các bên sản xuất, cung cấp và sử dụng thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê tổ chức, CLTK11-20 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một chiến lược phát triển đầu tiên của Thống kê Việt Nam được xây dựng bài bản, khoa học theo 5 giai đoạn: i) Khởi động xây dựng chiến lược; ii) Đánh giá hệ thống thống kê Việt Nam; iii) Xác định sứ mệnh, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược; iv) Xây dựng các chương trình hành động, khung theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược; v) Dự thảo văn bản Chiến lược và các tài liệu có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt CLTK11-20 là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững với tầm nhìn xa (đến năm 2030) của Thống kê Việt Nam.

Một số hình ảnh Hội thảo, tham vấn xây dựng CLTK11-20

Đoàn Dũng