Chức năng, nhiệm vụ mới của Viện Khoa học Thống kê

Ngày  24/6/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 646/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê. Theo đó, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) có 05 chức năng sau:

1-   Nghiên cứu khoa học thống kê và các khoa học khác để ứng dụng vào công tác thống kê;

2-   Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách về thống kê phục vụ cơ quan quản lý nhà nước;

3-   Thực hiện quản lý khoa học và chất lượng hoạt động thống kê;

4-   Phổ biến thông tin khoa học thống kê;

5-   Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thống kê.

Như vậy, ngoài các chức năng nghiên cứu khoa học; quản lý khoa học; phổ biến thông tin khoa học thống kê như trước đây, từ tháng 6/2013 Viện KHTK có thêm các chức năng mới là Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách về thống kê phục vụ cơ quan quản lý nhà nước; quản lý chất lượng hoạt động thống kê; Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thống kê (xem QĐ 646/QĐ-TCTK file đính kèm).

Trung Dũng

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han cua vien khoa hoc thong ke 1 MB 585