Chương trình đào tạo của Hệ thống thống kê Châu Âu

Chương trình đào tạo của Hệ thống thống kê Châu Âu (ESTP) là một phần thiết yếu của Hệ thống thống kê Châu Âu (ESS). Mục tiêu của ESTP là nâng cao chất lượng tổng thể của Thống kê Châu Âu, nâng cao trình độ của các nhà thống kê trong ESS, để thúc đẩy sự độc lập của họ phù hợp với các quy tắc thực hành, khuyến khích học tập cả về lý thuyết và thực hành, mở mang, trao đổi cách làm tốt nhất, biết thực hành và tích luỹ kinh nghiệm. Để đạt được mục tiêu đó, hàng năm ESS xây dựng chương trình đào tạo bao gồm các khóa đào tạo. Các khóa đào tạo đã luôn là một công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng số liệu thống kê ở mỗi quốc gia và khu vực châu Âu bằng cách truyền đạt bí quyết về phương pháp luận và thúc đẩy sự trao đổi những hướng dẫn thực hành tốt giữa các quốc gia. Phục vụ đào tạo một cách phong phú và cập nhật, điều đó sẽ không chỉ góp phần đảm bảo chất lượng Thống kê Châu Âu trong tương lai mà còn thu hút và ràng buộc những nhân viên trẻ, có trình độ trong thời gian lâu dài. Chương trình đào tạo hàng năm được thiết lập dựa trên nhu cầu đào tạo của Châu Âu, các Viện thống kê quốc gia và dựa trên đánh giá mức độ của các khóa học đã triển khai. Vì vậy, chương trình hàng năm bao gồm những khóa học cốt lõi, khoá chuyên ngành trong lĩnh vực quan trọng, nhu cầu mới từ những người sử dụng.

Năm 2013, ESS cung cấp 34 khóa đào tạo. Chương trình đào tạo phục vụ trong phạm vi: Các khóa học về phương pháp thống kê; siêu dữ liệu và phân loại; phổ biến và truyền thông; những trụ cột cho việc cải thiện thống kê chính thức, thống kê kinh tế, môi trường và các tiêu chuẩn mới của công nghệ báo cáo, trao đổi và phổ biến dữ liệu, siêu dữ liệu. Đào tạo có chất lượng cao là đảm bảo sự kết hợp cân bằng giữa lý thuyết , thực hành và một loạt phương pháp tiếp cận khác nhau. Dù cho những thách thức về kinh tế và tài chính như hiện nay cũng không ngăn chặn được ESS đầu tư vào lĩnh vực được xem là cần thiết trong tương lại.

Tham khảo một số chủ đề khóa học của Chương trình đào tạo của Hệ thống thống kê Châu Âu năm 2013

STT

Chủ đề khóa học

Thời lượng

1

Khóa học giới thiệu: Cách trình bày, những điều kiện thuận lợi, kỹ năng tư vấn cho các giảng viên thống kê –

Khóa học Cơ bản và nâng cao

3 ngày

2

Về không đáp ứng trong những cuộc phỏng vấn điều tra hộ gia đình

3 ngày

3

Giới thiệu về Siêu dữ liệu thống kê

2 ngày

4

Hệ thống thông tin địa lý/ sử dụng GIS trong NSIS – Khóa học cơ bản

3 ngày

5

Cấu trúc thống kê kinh doanh

3 ngày

6

Kết nối các bản ghi

3 ngày

7

Phổ biến và truyền thông

3 ngày

8

Khóa học giới thiệu về quản lý chất lượng trong các cơ quan thống kê

3 ngày

9

Quản lý chất lượng và đo lường chất lượng khảo sát – Khóa học nâng cao

3,5 ngày

10

Giới thiệu về Tài khoản quốc gia

4 ngày

11

Tài khoản quốc gia ESA 2010

5 ngày

12

Mo-dun Tài khoản quốc gia trong thực tế – Khóa học nâng cao

10 ngày

13

Tiêu chuẩn mới cho dữ liệu và những thay đổi siêu dữ liệu – Khóa học cơ bản và nâng cao

3 ngày

14

Phương pháp khảo sát và kỹ thuật lấy mẫu

4 ngày

Hầu hết Viện nghiên cứu, đào tạo về thống kê trên thế giới  hàng năm đều xây dựng, phổ biến rộng rãi chương trình đạo tạo cụ thể. Điều này hoàn toàn tốt cho người có nhu cầu học hỏi và mở mang kiến thức phục vụ công việc cũng như các cơ hội được tham gia. Xây dựng chương trình cụ thể cũng giống như xây dựng kế hoạch, là điều kiện thiết yếu nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.

Nguồn://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/estp

Vân Anh