Chương trình đào tạo trong năm 2012 của Viện Thống kê Châu Á Thái Bình Dương

Chương trình đào tạo trong năm 2012  của Viện Thống kê Châu Á Thái Bình Dương

Khóa học /chương trình

Địa điểm

Thời gian

1. Khóa đào tạo theo nhóm lần 2 về phân tích, giải thích và sử dụng thống kê chính thức (thống kê xã hội)

Chiba, Nhật bản

16/1 – 16/3/2012

2. Khóa đào tạo về thống kê kinh tế tổng hợp, bao gồm cả SNA  tập trung cho các nước Trung Á

Chiba, Nhật Bản

23/1- 23/3/2012

3. Khóa đào tạo theo nhóm lần 3 về Ứng dụng quản lý thông tin và ITC (Công nghệ thông tin và truyền thống) cho thống kê chính thức

Chiba, Nhật bản

21/5 – 20/6/2012

4. Khóa học đào tạo từ xa của SIAP/JICA giới thiệu về phần mềm STATA

11/4/2012

5. Khóa đào tạo vùng/Hội thảo về sử dụng dữ liệu Tổng điều tra Dân số và  Nhà ở  năm 2010 theo chu kỳ và các thông tin  khác cho việc lập kế hoạch của các tiểu vùng và quốc gia

Chiba, Nhật bản

16-20/4/2012

6. Khóa đào tạo theo nước về thực hành SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

23-27/4/2012

7. Khóa đào tạo các tiểu vùng/Hội thảo về phân tích số liệu tổng điều tra Dân số và Nhà ở cho các nhà lập kế hoạch

Ấn Độ

4/2012

8. Khóa đào tạo theo vùng/Hội thảo về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2010 theo chu kỳ và lập các chính sách dựa vào các cứ liệu điều tra.

Chiba, Nhật Bản

7 – 11/5/2012

9. Khóa đào tạo theo nước về thực hành SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

Iran

19 – 30/5/2012

10. Khóa học theo vùng về thống kê kinh tế

Chiba, Nhật Bản

21-25/5/2012

11. Hội thảo về đăng ký sinh tử và thống kê sinh tử

Indonesia

4 – 8/6/2012

12. Khóa đào tạo theo vùng/Hội thào về phân tích xã hội và nhân khẩu học địa lý bằng việc sử dụng phần mềm REDATAM

Chiba, Nhật Bản

11 – 15/6/2012

13. Khóa đào tạo theo tiểu vùng về thực hành SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

Daejeon, Cộng hòa  Triều Tiên

11 – 15/6/2012

14.  Phổ biến số liệu vi mô cho cấp phó đứng đầu các cơ quan thống kê Quốc gia (Phó Tổng cục trưởng TCTK)

Nhật Bản

20 – 22/6/2012

15. Khóa đào tạo theo nước về thực hành SNA – Tài khoản quốc gia 2008

Myanmar

2 – 6/7/2012

16. Khóa học đào tạo từ xa của SIAP/JICA giới thiệu về phần mềm STATA

5/7/2012

17. Khóa đào tạo các tiểu vùng về phân tích dữ liệu tổng điều tra Dân số và Nhà ở cho những nhà lập kế hoạch

Tehran, Iran

16 – 19/7/2012

18. Khóa đào tạo thực tế  cho các nước về SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

Cambodia

17 – 26/7/2012

19. Khóa đào tạo các tiểu vùng/Hội thảo về phân tích số liệu tổng điều tra Dân số và Nhà ở cho các nhà lập kế hoạch.

Sri Lanka

08/2012

20. Khóa đào tạo thực tế  cho các nước về SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

Malaysia

6 – 10/8/2012

21. Khóa đào tạo theo nhóm lần 3 về Ấn phẩm và Phát triển cho thống kê chính thống để hỗ trợ sự phát triển cho quốc gia bao gồm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG)

Chiba, Japan

20/8 – 21/12/2012

22. Khóa đào tạo thực tế  cho các tiểu vùng về SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

Seoul, Cộng Hòa Triều Tiên

18 – 21/9/2012

23. Phổ biến dữ liệu vi mô cho những người đứng đầu các các bộ phận trong cơ quan thống kê quốc gia

Chiba, Nhật Bản

9 – 11/2012

24. Khóa đào tạo các tiểu vùng/Hội thảo về phân tích số liệu tổng điều tra Dân số và Nhà ở cho các nhà lập kế hoạch

Đảo Suva, Fiji

15 – 19/10/2012

25. Hội nghị chuyên đề về tổ chức quản lý lần thứ 11 cho những nhà lãnh đạo thống kê quốc gia

Một số nước Châu Á Thái Bình Dương

10/2012

26. Hội thảo về thống kê Nông nghiệp

Chiba, Nhật Bản

22-24/10/2012

27. Khóa học E-learning (Khóa học qua mạng) giới thiệu về hệ thống tài khoản quốc gia

Chiba,  Nhật Bản

22/11/2012

28. Khóa đào tạo thực tế  cho các nước về SNA (Tài khoản quốc gia) 2008

New Delhi,  Ấn Độ

11/2012

29. Khóa học cho các nước về xây dựng chương trình đào tạo về thống kê chính thức

Một số đảo Châu Á Thái Bình Dương

11/2012

30. Khóa học E-learning (Khóa học qua mạng) sử dụng kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở cho các nhà lập kế hoạch

Một số đảo Châu Á Thái Bình Dương

11/2012

31. Khóa học cho các nước về xây dựng chương trình đào tạo về thống kê chinh thống

Trung Á

11/2012

32. Khóa học cho các nước về xây dựng chương trình đào tạo về thống kê chinh thống

New Delhi, Ấn Độ

11/2012

33. Khóa học cho các nước về xây dựng chương trình đào tạo về thống kê chinh thống

Đông Nam Á

11/2012

34. Khóa đào tạo từ xa dựa trên nghiên cứu niên khóa 2012

11/2012 – 3/2013

35. Khóa học đào tạo từ xa của SIAP/JICA 28/11/2012

Đặng Thu Bình dịch từ Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/news/upcoming.php