Chuyên đề nghiên cứu 2007

1. Chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản trong đánh giá hiệu quả hiệu chỉnh dữ liệu thống kê

Người thực hiện: Trần Mạnh Hùng

E-mail: tranhungtctk@gmail.com

2. Chuyên đề: Một số vấn đề về phương pháp hồi quy logistic và ứng dụng

Người thực hiện: Lê Đỗ Mạch

E-mail: ledomach-iss@hn.vnn.vn

3. Chuyên đề: Giới thiệu ứng dụng hồi quy phân vị trong phân tích số liệu

Người thực hiện: Phan Ngọc Trâm

E-mail: tramphan-iss@hn.vnn.vn

4. Chuyên đề: Dự báo hoạt động xuất khẩu hàng hoá Việt Nam đến năm 2008

Người thực hiện: Đỗ Thị Thuý

E-mail: thuydt@gso.gov.vn

5. Chuyên đề: So sánh đặc điểm vận dụng một số phương pháp phân tích thống kê trong cơ chế quản lý kinh tế tập trung và cơ chế kinh tế thị trường

Người thực hiện: Phạm Thành Đạo

E-mail: ptdao@gso.gov.vn

6. Chuyên đề: Mô hình phân tích những đặc trưng cơ bản của tăng trưởng kinh tế

Người thực hiện: Đặng Quảng

7. Chuyên đề: Nghiên cứu thống kê hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam giai đoạn 1993 – 2006

Người thực hiện: Đinh Thị Thuý Phương

E-mail: vietphuong-iss@hn.vnn.vn