Có ý kiến cho rằng, cách tính GDP của Việt Nam không chính xác.

Câu hỏi :

(Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Thưa ông, cũng có ý kiến cho rằng, cách tính GDP của Việt Nam không chính xác. Cụ thể, đối với phần chi tiêu của Chính phủ cho các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội bị thất thoát, lãng phí; công trình, dự án có tổng mức đầu tư liên tục điều chỉnh tăng; công trình, dự án hoàn thành, nhưng sử dụng kém hiệu quả, không hết công suất, thậm chí không sử dụng được… tất cả đều được tính vào GDP? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) “Tiêu dùng của Chính phủ” là một trong 4 yếu tố tham gia tính toán GDP theo phương pháp sử dụng (tiêu dùng của Chính phủ, tiêu dùng cá nhân, tích lũy và xuất khẩu trừ nhập khẩu) đã được tính đầy đủ.

Còn chi đầu tư của Chính phủ vào các công trình, dự án hạ tầng kinh tế – xã hội để hình thành tài sản cố định không tính trong tiêu dùng của Chính phủ, mà được tính vào tích lũy tài sản.

TCTK căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính toán toàn bộ giá trị tài sản được hình thành từ các nguồn vốn đầu tư. Như vậy, chi cho đầu tư và chi tiêu dùng của Chính phủ đều đã được tính toán đầy đủ trong GDP.

Thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý tài chính. Việc tài sản sử dụng kém hiệu quả, không hết công suất hay không thể sử dụng liên quan đến hiệu quả sử dụng hay năng lực sản xuất của tài sản.

Tác động của các vấn đề này đến GDP là câu chuyện của chất lượng đầu tư và chất lượng tăng trưởng.