Công bố báo cáo Thương mại và Đầu tư 2011 các nước khu vực châu Á-Thái bình Dương

Tiếp theo công bố Báo cáo Thương mại và Đầu tư quốc gia các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APTIR) 2011 – Cơ hội thương mại và đầu tư sau khủng hoảng, Vụ Thương mại và Đầu tư ESCAP, phối hợp với các thành viên thuộc tổ chức Mạng lưới Đào tạo và Nghiên cứu về Thương mại Châu Á – Thái Bình Dương (ARTNet) của UNESCAP, thực hiện một đợt phát hành báo cáo quốc gia trong khu vực thông qua các khóa đào tạo chuyên ngành và thảo luận nhóm. Các diễn đàn này sẽ tạo cơ sở để chia sẻ những kết quả chủ yếu của Báo cáo Thương mại và Đầu tư quốc gia các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương2011, với các nhà làm chính sách, với cộng đồng nghiên cứu cũng như các tổ chức liên quan đến xã hội dân sự trong khu vực. Công bố ở Philippin sẽ tổ chức vào ngày 8 tháng 9, Nepal vào ngày 9/9, Sri Lanka ngày 12/9, Malaysia ngày 4/9, và Bangladesh ngày 21/9 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ESCAP và các thành viên của ARTNeT chứng minh rằng thông tin và những khuyến nghị nào trong APTIR 2011 có thế giúp cho việc ra quyết định chính sách dựa trên bằng chứng. Báo cáo sẵn có tại địa chỉ: http://www.unescap.org/tid/ti_report2011/aptir.asp.

NTH