Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Khoa học Thống kê

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Viện Khoa học Thống kê thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tại Quyết định số 14/QĐ-VTKE ngày 20/6/2024 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bao cao 517 KB 33
pdf Quyet dinh cong bo 937 KB 35