Công bố kho dữ liệu Điều tra lao động việc làm 2007-2010

Sáng ngày 16/8/2011, Tổng cục Thống kê công bố kho dữ liệu  Điều tra lao động việc làm 2007-2010.  Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì, tham dự Hội nghị gồm   lãnh đạo các Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê, đại diện các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu, cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức quốc tế.
Thực tế, số liệu về lao động và việc làm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thị trường lao động nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Trước đây, Tổng cục Thống kê đã xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê GSOnet, gồm 4 loại cơ sở dữ liệu nhưng là của những năm từ 2004 trở về trước: CSDL lưu trữ các bảng danh mục (đơn vị hành chính (2001, 2004), ngành kinh tế quốc dân, các dân tộc Việt Nam, hàng hóa xuất-nhập khẩu (năm 1997), đăng ký doanh nghiệp (2002 – 2004); CSDL lưu trữ các bảng biểu tổng hợp kết quả các cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 1989, 1/4/1999; CSDL lưu trữ thông tin ban đầu từ các cuộc tổng điều tra về số liệu mẫu 3% tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1/4/1999, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001, tổng điều tra cơ sở kinh tế – hành chính sự nghiệp năm 2002…; CSDL về một số cuộc điều tra: Y tế quốc gia 2001-2002, biến động dân số hàng năm (2001, 2002, 2003, 2004), khảo sát mức sống hộ gia đình (2004)…
Qua Website của Tổng cục Thống kê, có thể thấy, nhiều dữ liệu cần thiết cho điều hành của Nhà Nước và cho nhu cầu thông tin của người dân đều đã được thống kê, lưu trữ và có thể đáp ứng yêu cầu ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, thông tin lại chậm hơn nhiều năm so với thời điểm hiện tại.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, đồng thời để hệ thống hoá thông tin và kết quả của các cuộc điều tra lực lượng lao động từ năm 2007, 2008, 2009 và 2010, một kho dữ liệu của các cuộc điều tra đã được xây dựng phục vụ cho người dùng trong và ngoài nước.
Đại diện nhóm xây dựng trình bày kho dữ liệu về điều tra lao động việc làm 2007-2010, theo đó, người sử dụng có thể chọn nhiều chỉ tiêu cùng một lúc, chuyển hàng thành cột và ngược lại một cách linh hoạt, chuyển dữ liệu ra tệp excel, minh họa số liệu dạng biểu đồ khác nhau hoặc tìm kiếm theo từ khóa. Kho dữ liệu Lao động và việc làm được xây dựng từ kết quả của các cuộc điều tra lao động và việc làm từ năm 2007 đến năm 2010 nhằm phục vụ cho người dùng tin trong và ngoài nước.
Kho dữ liệu được khai thác thông qua một trang web http://www.gso.gov.vn/khodulieuldvlvới 3 phần chính là Giới thiệu, Nhóm chỉ tiêu tổng hợp và Siêu dữ liệu.
Ngoài ra, thông tin trong kho dữ liệu cũng được chia thành 4 nhóm: dân số chung, dân số 15 tuổi trở lên, dân số trong độ tuổi lao động, dân só 15 – 34 tuổi… Mỗi nhóm gồm một số chỉ tiêu có thể khai thác được theo các phân tổ: thành thị nông thôn, giới tính, dân tộc, tình trạng di chuyển đến hộ, loại phụ thuộc, lý do không tìm việc… Mỗi chỉ tiêu trong nhóm là một kho dữ liệu độc lập.
Đối với người sử dụng thông thường, kho dữ liệu chỉ cho phép khai thác thông tin số liệu bảng trong mục “Nhóm chỉ tiêu tổng hợp” và thông tin “Siêu dữ liệu”. Đối với người sử dụng có quyền đăng nhập vào hệ thống, hệ thống cho phép khai thác thông tin như đối với người sử dụng thông thường. Tuy nhiên, cùng với đó, đối tượng này còn có quyền khai thác số liệu vi mô của các cuộc điều tra.
Cũng trong buổi Hội thảo này, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện hơn kho dữ liệu về điều tra lao động việc làm 2007-2010. Kho dữ liệu này ra đời sẽ góp phần nâng cao chất lượng số liệu và cải thiện công tác báo cáo, sử dụng và lưu trữ số liệu khảo sát về điều tra lao động việc làm. Việc thiết lập một nơi lưu trữ số liệu thống kê với các công cụ khai thác khác nhau sẽ làm gia tăng đáng kể việc tiếp cận thông tin thống kê của các nhóm đối tượng khác nhau

Thu Trang