Cụ thể, tổng hợp số liệu GRDP với GDP 6 tháng đầu năm nay có còn chênh lệch nhau không, thưa ông?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Cụ thể, tổng hợp số liệu GRDP với GDP 6 tháng đầu năm nay có còn chênh lệch nhau không, thưa ông? (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Vẫn còn có sự chênh lệch giữa GRDP với GDP, nhưng mức độ không lớn, chỉ dao động +/-10%. Chênh lệch số liệu này là đương nhiên vì việc thu thập, bóc tách số liệu rất phức tạp. Chẳng hạn, một doanh nghiệp hạch toán toàn ngành đóng trụ sở chính ở Hà Nội, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau phải tách được giá trị tăng thêm của hoạt động ở từng địa phương; giữa các chi nhánh, doanh nghiệp thành viên, công ty liên doanh, liên kết ở địa phương với trụ sở chính tại Hà Nội.

Hơn nữa, nếu GRDP với GDP bằng nhau tuyệt đối lại không phản ánh khách quan, độc lập, mà có sự can thiệp chủ quan của cơ quan thống kê.