Cuộc họp chuyên gia về bảo mật dữ liệu thống kê

Cơ quan Thống kê Ba Lan phối hợp với Đại học Kinh tế và Kinh doanh Poznań tổ chức Cuộc họp chuyên gia chung của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc ở châu Âu (UNECE) và Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) về bảo mật dữ liệu thống kê năm 2021, sẽ được tổ chức tại Poznań, Ba Lan từ ngày 1-3 tháng 12 năm 2021.

Mục tiêu của cuộc họp chuyên gia này là xác định các phương pháp tiếp cận mới, các phương pháp đã được áp dụng tốt trong thực tế liên quan đến bảo mật dữ liệu thống kê, đồng thời cung cấp nền tảng cho việc trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Nội dung của cuộc họp bao gồm: Các bài thuyết trình, các hoạt động và thảo luận nhóm nhỏ đã được xác định mục tiêu để xác định các phương pháp tốt nhất và các cơ hội mới trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu thống kê. Trọng tâm của cuộc họp sẽ bao gồm các ý tưởng tiên tiến, xu hướng mới, thử nghiệm và cách tiếp cận trong các lĩnh vực bảo mật dữ liệu thống kê. Chương trình của cuộc họp sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Truy cập vào dữ liệu vi mô;
  • Bảo vệ dữ liệu vi mô;
  • Dữ liệu dạng bảng;
  • Đánh giá rủi ro: Quyền riêng tư, bảo mật và công khai thông tin;
  • Các vấn đề mới xuất hiện khác;
  • Phần mềm công cụ bảo mật dữ liệu thống kê; và
  • Truyền đạt các phương pháp kiểm soát công bố thông tin thống kê.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với các nhà tổ chức theo địa chỉ:

  • Ban Thư ký của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu:

+      Ông Christopher Jones, email: JonesC@un.org

+     Ông Taeke Gjaltema, email: Taeke.Gjaltema@un.org

  • Địa chỉ liên hệ ở Poznań, Ba Lan:

+ Ông Tomasz Klimanek, email: T.Klimanek@stat.gov.pl và Tomasz.Klimanek@ue.poznan.pl

+ Bà Grażyna Dehnel, email: G.Dehnel@stat.gov.pl và Grazyna.Dehnel@ue.poznan.p

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2021-05/SDC%202021%20INF.1.pdf