Cuộc họp lần thứ 7 của nhóm chuyên gia tư vấn về Tài khoản quốc gia, tại NewYork ngày 23-25 tháng 4.

Ủy ban Thống kê Liên Hiệp Quốc đã thành lập nhóm chuyên gia tư vấn về Tài khoản quốc gia (AEG), để hỗ trợ nhóm làm việc của ban thư ký Tài khoản quốc gia (ISWGNA) thực hiện chương trình làm việc của mình, giải quyết các vấn đề chương trình nghị sự nghiên cứu của Hệ thống Tài khoản quốc gia (SNA) và để xem lại các tài liệu, công cụ cho chương trình thực hiện SNA. Tại cuộc họp lần thứ 7 của nhóm chuyên gia, AEG sẽ xem xét các vấn đề như chương trình làm việc của ISWGNA cho giai đoạn đến năm 2014, các vấn đề nghiên cứu hiện tại, và những điều khoản hướng dẫn thêm về việc thực hiện SNA 2008, xem xét lại chương trình nghị sự nghiên cứu, xem xét lại những hướng dẫn biên soạn được soạn thảo bởi các thành viên ISWGNA, sự mở rộng của tài liệu tập huấn SNA, các vấn đề liên quan đến việc thực hiện của hệ thống tài khoản quốc gia và công việc đang diễn ra trong những vấn đề đại cương đã chuyển đi cấp khác thực hiện của tài khoản quốc gia.

V.A

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_calendar.htm#23-25April2012