Cuộc họp Nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về các phương pháp mới để đo lường tác động của COVID-19 đối với tỷ lệ tử vong qua các cuộc tổng điều tra và điều tra

Cuộc họp Nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc về các phương pháp mới để đo lường lường tác động của Covid 19 đối với tỷ lệ tử vong thông qua các cuộc tổng điều tra và điều tra sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022 tại Abu Dhabi.

Cuộc họp sẽ thảo luận và thống nhất các khuyến nghị được đề xuất cho các cuộc tổng điều tra và điều tra dựa trên các nghiên cứu và thử nghiệm đang diễn ra, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Mục đích của các khuyến nghị này sẽ đưa ra phương pháp để:(a) cải thiện việc thu thập dữ liệu tử vong ở người trưởng thành về chất lượng, tính sẵn có và tính kịp thời; (b) tạo ra dữ liệu tổng điều tra và điều tra có thể được sử dụng để đo lường tác động của dịch bệnh, đại dịch và các thảm họa khác đối với tỷ lệ tử vong ở người trưởng thành. Các khuyến nghị được đề xuất sẽ bao gồm những đổi mới trong thiết kế bảng hỏi; phương pháp phỏng vấn và chiến lược chọn mẫu, cũng như tích hợp các cuộc điều tra và tổng điều tra với các nguồn dữ liệu khác về tỷ lệ tử vong (ví dụ: đăng ký hộ tịch, hệ thống thông tin y tế).

Tổng điều tra dân số và điều tra hộ gia đình là nguồn dữ liệu chính để ước tính tỷ lệ tử vong ở cả trẻ em và người lớn ở các quốc gia có hệ thống đăng ký hộ tịch và thống kê quan trọng chưa hoàn thiện hoặc không đáng tin cậy. Mặc dù có một lịch sử lâu dài về việc ước tính trực tiếp và gián tiếp mức độ tử vong ở người trưởng thành dựa trên các câu hỏi liên quan được đưa vào các cuộc tổng điều tra và điều tra (ví dụ: tử vong trong gia đình, tỷ lệ sống của cha mẹ và anh chị em), các phương pháp như vậy có thể không phù hợp để đo lường tác động của COVID-19 về mức độ tử vong của tổng thể.

Cuộc họp dự kiến ​​sẽ thống nhất một loạt các khuyến nghị được đề xuất cho các cuộc tổng điều tra và điều tra để cải thiện việc thu thập dữ liệu tử vong ở người trưởng thành về tính sẵn có, chất lượng và kịp thời. Bộ khuyến nghị sẽ được hoàn thiện sau khi tham vấn toàn cầu với các Cơ quan thống kê quốc gia vào cuối năm nay. Các khuyến nghị dự thảo sửa đổi sẽ được trình lên Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc. Bản tóm tắt trình bày các khuyến nghị của nhóm chuyên gia ở dạng tóm tắt sẽ được gửi cho một tạp chí để xuất bản và phổ biến.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/iswghs/meetings/egm-on-innovative-methods-to-measure-the-impact-of-C19-on-mortality/