Cuộc họp trực tuyến góp ý phương án, phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Sáng ngày 16/8/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Cuộc họp trực tuyến góp ý Phương án, phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Cuộc họp. Tham dự Cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc TCTK.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 áp dụng điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu, sử dụng 12 loại phiếu điều tra nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp). Cuộc Điều tra nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương; tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2021, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; biên soạn “Sách trắng doanh nghiệp năm 2023” và “Sách trắng hợp tác xã năm 2023”; cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tiêu chí chọn mẫu theo ngành cấp 4, theo doanh thu và chọn dàn mẫu trên cơ sở dữ liệu được cập nhật mới nhất. Qua phần trình bày tóm tắt của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ Thông tin (Cục TTDL) về phương án điều tra và các loại phiếu điều tra, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung trên.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương kết luận: (1) Xác định rõ quyết tâm thay đổi và nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia điều tra thống kê; (2) Về phiếu điều tra: các đơn vị phối hợp với Cục TTDL tiếp tục hoàn thiện phương án và phiếu điều tra; (3) Về chọn mẫu: rà soát các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp hôm nay, thực hiện theo hướng chọn mẫu ngay từ thông tin của phiếu toàn bộ (TB),  không dùng dữ liệu cố định mẫu từ trước mà phải căn cứ vào dữ liệu mới nhất, đây chính là một bước để có dữ liệu chuẩn xác nhất cũng như là phù hợp nhất. Tăng cường liên kết với dữ liệu thuế để kiểm tra; (4) Thời điểm điều tra: lùi 15 ngày (15/4).

Tổng cục trưởng chỉ đạo Cục TTDL tiếp tục lấy ý kiến các Cục Thống kê tỉnh, thành phố nhằm hoàn thiện phương án và phiếu điều tra; thường xuyên báo cáo tiến độ công việc; chuẩn bị tổ chức phiên nữa để rà soát, thống nhất các nội dung quan trọng, đặc biệt là thời điểm điều tra, cũng như có lộ trình thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp nói chung, đối với các tập đoàn, tổng công ty nói riêng.

Lệ Hằng