Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 lần này có điểm gì mới

Câu hỏi:  (PV Hồng Sơn (Thực hiện) HNMO) Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 lần này có điểm gì mới, thưa bà? (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/992409/xay-dung-buc-tranh-toan-dien-ve-doanh-nghiep)

Trả lời:

TS Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

TĐT kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu Web-form và phiếu CAPI (sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động). Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, đơn vị điều tra cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của TĐT năm 2021.

Đối với hộ sản xuất kinh doanh cá thể và đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng thì điều tra viên đến từng đơn vị phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát, ghi thông tin vào phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động.

Chúng tôi sẽ chủ động tận dụng triệt để công nghệ thông tin, trong đó mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu vào trang web https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn để tự cung cấp thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào cũng như rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu ….

Dự kiến, kết quả sơ bộ của TĐT sẽ được công bố vào tháng 12-2021 và công bố kết quả chính thức vào đầu năm 2022.