Đăng ký bài viết cho hội thảo về: Những kỹ thuật và Công nghệ mới cho thống kê (NTTS 2013)

NTTS là hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần (những năm đã tổ chức hội thảo 1992, 1995, 1998, 2001, 2009 và 2011) về  tác động của những công nghệ mới vào thu thập, sản xuất và phổ biến số liệu thống kê. Hội thảo NTTS 2013 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 2013 tại Brussels. Mục đích của hội thảo là khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho dự án cải tiến mới; khuyến khích hợp tác và nâng cao hợp  tác giữa  các nhà nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và tính hữu dụng của số liệu thống kê chính thức; và ngoài ra để chuẩn bị cho các hoạt động liên quan đến nghiên cứu thống kê trong phạm vi khung chương trình Nghiên cứu và Phát triển của Châu Âu tiếp theo (Horizon 2020).

Hạn cuối để nộp bản tóm tắt bài viết là 31 tháng 10 năm 2012. Chi tiết xem tại http://www.cros-portal.eu/page/ntts-2013

Nguồn: http://isi.cbs.nl/iaos/Conferences/2013-NTTSCallForPapers.pdf

V.A